1. 11 Oct, 2019 5 commits
  • khws4v1's avatar
   Merge tag 'v3.0.1' into ef67.myhome.cx · 60b10c77
   khws4v1 authored
   60b10c77
  • Eugen Rochko's avatar
   New Crowdin translations (#12144) · c4118ba7
   Eugen Rochko authored
   * New translations activerecord.en.yml (Corsican)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Czech)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Danish)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Dutch)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Esperanto)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Estonian)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Finnish)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (French)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Galician)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Georgian)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (German)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Greek)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Hungarian)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Chinese Simplified)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Italian)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Japanese)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Kazakh)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Korean)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Norwegian)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Occitan)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Polish)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Portuguese)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Chinese Traditional, Hong Kong)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Catalan)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Telugu)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Chinese Traditional)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Thai)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Thai)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Thai)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Turkish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Turkish)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Turkish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Welsh)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Welsh)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Welsh)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Spanish, Argentina)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Spanish, Argentina)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Macedonian)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Bulgarian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Macedonian)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Portuguese, Brazilian)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Indonesian)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Persian)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Albanian)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Arabic)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Asturian)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Bengali)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Breton)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Estonian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Persian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Estonian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Serbian (Cyrillic))
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Lithuanian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Malay)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Malay)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Norwegian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Norwegian)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Norwegian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Russian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Russian)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Russian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Serbian (Cyrillic))
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Serbian (Cyrillic))
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Serbian (Latin))
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Serbian (Latin))
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Serbian (Latin))
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Slovak)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Chinese Traditional, Hong Kong)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Slovak)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Ukrainian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Ukrainian)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Ukrainian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Norwegian Nynorsk)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Arabic)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Lithuanian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Albanian)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Ido)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Croatian)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Croatian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Chinese Traditional, Hong Kong)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Georgian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Georgian)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Georgian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Chinese Traditional, Hong Kong)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Hebrew)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Hebrew)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Hebrew)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Ido)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Ido)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Bulgarian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Latvian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Indonesian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Indonesian)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Indonesian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Bulgarian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Bulgarian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Latvian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Breton)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Breton)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Asturian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Asturian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Asturian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Arabic)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Slovak)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Albanian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Czech)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Catalan)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Chinese Simplified)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Chinese Simplified)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Chinese Simplified)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Chinese Traditional)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Chinese Traditional)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Chinese Traditional)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Corsican)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Corsican)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Corsican)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Czech)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Catalan)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Czech)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Danish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Danish)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Danish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Dutch)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Dutch)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Dutch)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Esperanto)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Esperanto)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Esperanto)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Catalan)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Croatian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Bengali)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Albanian)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Bengali)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Arabic)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Serbian (Cyrillic))
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Hungarian)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Russian)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Danish)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Croatian)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Asturian)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Portuguese, Brazilian)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Serbian (Latin))
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Slovak)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Dutch)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Portuguese)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Estonian)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Slovenian)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Bulgarian)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Hebrew)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Spanish)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Finnish)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Swedish)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (German)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Georgian)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Ido)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Polish)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Corsican)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Breton)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Bengali)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Asturian)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Bulgarian)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Albanian)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Norwegian)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Welsh)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Ukrainian)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Turkish)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Thai)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Spanish, Argentina)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Galician)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Slovenian)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Slovak)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Chinese Simplified)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Occitan)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Serbian (Latin))
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Serbian (Cyrillic))
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Russian)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Persian)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Chinese Traditional, Hong Kong)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Kazakh)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Spanish)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Chinese Traditional, Hong Kong)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Albanian)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Occitan)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Persian)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Arabic)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Polish)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Portuguese)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Korean)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Portuguese, Brazilian)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Ukrainian)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Slovenian)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Slovak)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Spanish)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Catalan)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Swedish)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Czech)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Estonian)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Dutch)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Finnish)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (French)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Danish)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Galician)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (German)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Kazakh)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Greek)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Corsican)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Hungarian)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Chinese Traditional)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Italian)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Chinese Simplified)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Japanese)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Serbian (Latin))
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Serbian (Cyrillic))
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Croatian)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Esperanto)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Ukrainian)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Thai)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (French)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Japanese)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Swedish)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Czech)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Indonesian)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Indonesian)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Ido)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Hebrew)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Georgian)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Welsh)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Russian)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Thai)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Norwegian)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Turkish)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Arabic)
   [ci skip]
   
   * New translations doorkeeper.en.yml (Esperanto)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Catalan)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Chinese Traditional)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Greek)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Italian)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Korean)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Turkish)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Spanish, Argentina)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Welsh)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Swedish)
   [ci skip]
   
   * i18n-tasks normalize
   
   * yarn manage:translations
   c4118ba7
  • Eugen Rochko's avatar
   de59e7e6
  • Eugen Rochko's avatar
   New Crowdin translations (#12072) · 1fc5b613
   Eugen Rochko authored
   * New translations en.yml (German)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (German)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Slovak)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Slovak)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Arabic)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Arabic)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Arabic)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Arabic)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Arabic)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Arabic)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Arabic)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Turkish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Norwegian Nynorsk)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Norwegian Nynorsk)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Norwegian Nynorsk)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Norwegian Nynorsk)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Thai)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Thai)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Thai)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Thai)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Thai)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Thai)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Thai)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Thai)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Turkish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Turkish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Spanish, Argentina)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (French)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (French)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (French)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (French)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (French)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (French)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (French)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (French)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (French)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Thai)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Thai)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Thai)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Thai)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Thai)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Slovak)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Turkish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (French)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (French)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (French)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (French)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (French)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (French)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (French)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Japanese)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Japanese)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Japanese)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Indonesian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Turkish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Indonesian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Indonesian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Spanish, Argentina)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Spanish, Argentina)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Turkish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Spanish, Argentina)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Turkish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Korean)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Greek)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Hungarian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Hungarian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Spanish, Argentina)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Catalan)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Catalan)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Greek)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Greek)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Greek)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Greek)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Greek)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Greek)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Indonesian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Indonesian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Indonesian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Indonesian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Indonesian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Indonesian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Esperanto)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Estonian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Dutch)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Finnish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Galician)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Chinese Simplified)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Chinese Traditional)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Corsican)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Czech)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Danish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (German)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Catalan)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Persian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Occitan)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Korean)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Polish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Greek)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Hungarian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Italian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Japanese)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Kazakh)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Hebrew)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Ido)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Indonesian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Georgian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Asturian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Bulgarian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Chinese Traditional, Hong Kong)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Croatian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Lithuanian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Arabic)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Albanian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (French)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Bengali)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Malay)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Norwegian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Telugu)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Swedish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Thai)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Turkish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Welsh)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Spanish, Argentina)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Spanish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Serbian (Cyrillic))
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Serbian (Latin))
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Ukrainian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Slovak)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Russian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Slovenian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Portuguese)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Portuguese, Brazilian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Indonesian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Indonesian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Indonesian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Indonesian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Galician)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Galician)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Galician)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Japanese)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Spanish, Argentina)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Spanish, Argentina)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Corsican)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Spanish, Argentina)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Greek)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Greek)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (French)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Czech)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Arabic)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Spanish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Spanish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Spanish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Spanish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Japanese)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Japanese)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Arabic)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Arabic)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Spanish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Arabic)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Arabic)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Spanish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Spanish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Spanish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Spanish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Japanese)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Spanish, Argentina)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Japanese)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Spanish, Argentina)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Spanish, Argentina)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Esperanto)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Esperanto)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Korean)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Esperanto)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Esperanto)
   [ci skip]
   
   * New translations simple_form.en.yml (Esperanto)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Esperanto)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Korean)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Dutch)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (German)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Catalan)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Turkish)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Swedish)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Swedish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Czech)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Czech)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Czech)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Italian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Japanese)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Korean)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Hungarian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Persian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Estonian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Galician)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (German)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Greek)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Dutch)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Portuguese, Brazilian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Slovenian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Spanish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Catalan)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Corsican)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Czech)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Ukrainian)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Basque)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (French)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Arabic)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Arabic)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Czech)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Japanese)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Swedish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Arabic)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (Czech)
   [ci skip]
   
   * New translations en.yml (German)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Polish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Swedish)
   [ci skip]
   
   * New translations devise.en.yml (Czech)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Polish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Polish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Swedish)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Polish)
   [ci skip]
   
   * i18n-tasks normalize
   
   * yarn manage:translations
   
   * New translations en.yml (French)
   [ci skip]
   
   * New translations en.json (Swedish)
   [ci skip]
   
   * New translations activerecord.en.yml (Persian)
   [ci skip]
   
   * i18n-tasks normalize
   
   * yarn manage:translations
   1fc5b613
  • Eugen Rochko's avatar
 2. 10 Oct, 2019 5 commits
 3. 09 Oct, 2019 6 commits
 4. 08 Oct, 2019 2 commits
 5. 07 Oct, 2019 11 commits
 6. 06 Oct, 2019 2 commits
 7. 04 Oct, 2019 9 commits